Årsmöte 2017.

Årsmötet avhölls på torsdagskvällen den 16 februari i Equmeniakyrkan. 

rsmštet G#614488 rsmštet HF Tack til#6144C2 God stŠmning pŒ Œrsm#6144CE

Gunnar Lantz avtackades efter 4 år som ordförande och Lennart Lindström tar över ordförandeklubban. Även Eva och Leif Skörd avtackades för sina 15 år som uthyrare av Ladan. Ett flertal medlemmar fick blommor som tack för sitt arbete under året. Kaffe avnjöts under trivsamt samspråkande.

Hofslätts Hembygdsförening – Protokoll vid årsmötet 2017
Tid och plats: torsdagen den 16 februari 2017 kl 18.30 i Equmeniakyrkan , Hovslätt
Närvarande: ca 80 medlemmar
I väntan på att årsmötet skulle ta sin början underhöll Annika Gustavsson med pianomusik och sång.
1. MÖTET ÖPPNAS
Föreningens ordförande Gunnar Lantz hälsade välkommen till årsmötet och förklarade detta öppnat.
2. PARENTATION
Parentation med tända ljus hölls för medlemmarna Einar Hellstedt, Kerstin Grandt, Rolf Gustavsson,
Gunnel Eliasson, Lennart Svensson, Gunnar Zimmerman och Herbert Glans, vilka alla avlidit sedan
föregående årsmöte.
3. DAGORDNING
Den föreslagna dagordningen godkändes.
4. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Till mötesordförande vid årsmötet valdes Lennart Lindström.
5. VAL AV SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET
Christer Råberg valdes som sekreterare för årsmötesförhandlingarna.
6. VAL AV JUSTERARE AV ÅRSMÖTESPROTOKOLLET
Barbro och Sonny Thorman valdes som justerare av dagens årsmötesprotokoll.
7. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Årsmötet förklarades behörigen utlyst.
8. FÖRENINGENS ÅRSBERÄTTELSE
Styrelsens årsberättelse hade utsänts i samband med kallelsen. Årsberättelsen godkändes av årsmötet.
9. KASSÖRENS RAPPORT OCH REVISIONSBERÄTTELSEN
Föreningens kassör Ewa Sonelius redogjorde för föreningens ekonomi under det gångna verksamhetsåret.
Kassörens rapport godkändes av årsmötet.
Eftersom ingen av revisorerna kunde närvara vid årsmötet lästes deras revisionsberättelse upp av mötesordföranden.
Revisorernas rapport godkändes av årsmötet.
10. BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
11. VAL AV ORDFÖRANDE
Till ordförande för ett år valdes Lennart Lindström.

12. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER
Till styrelseledamöter för två år valdes Ewa Sonelius, Margareta Hallström, Ingemar Elf och Christer Råberg. Kvarstående i styrelsen till årsmötet 2018 är Leif Skörd, Gunilla Ljusegren och Ingvar Björkbrant.
13. VAL AV STYRELSESUPPLEANTER
Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Gunnar Lantz och Jan Lindstam.
14. VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT
Som revisorer för ett år omvaldes Conny Bengtsson och Anita Färggren, medan Bengt-Åke Sörstedt omvaldes som revisorssuppleant, likaledes för ett år.
15. VAL AV HEMBYGDSKOMMITTÉ
Till medlemmar i hembygdskommittén för ett år omvaldes Hasse Paulsson (sammankallande), Lennart Lindström, Gunnar Lantz, Berthil Johansson, och Karl-Arne Jönsson.
16. VAL AV HUS- OCH GÅRDSKOMMITTÉ
Som medlemmar i Hus- och Gårdskommittén valdes på ett år: Lennart Lindström (sammankallande), Lennart Ahlander, Hasse Paulsson, Sven-Olof Elm, Gösta Wetter, Leif Skörd, Per-Olof Eskilsson, Jan Rommedahl, Inge Andersson, Arne Gustavsson, Bo Karlsson, Ove Ljungberg, Lars-Göran Winkler, Ingvar Björkbrant, Leif Lindstam, och Tommy Sandahl. Som nya medlemmar i kommittén valdes Lars-Erik Ståhl och Lars-Göran Davidsson.
Till byggkommitté för Flugebotorpet valdes Lennart Ahlander (sammankallande), Lars-Göran Winkler, Hasse Paulsson, Jan Rommedahl, Gösta Wetter, P-G Vildapel, Arne Gustavsson, Inge Andersson och Ingvar Björkbrant.
17. VAL AV ANSVARIG FÖR LADANS BOKNINGAR
Till ansvarig för bokningarna av Ladan valdes Gunnar Lantz.
18. VAL AV LOTTERIKOMMITTÉ
Till lotterikommitté omvaldes Gunnar Lantz (sammankallande) och Eva Skörd.
19. VAL AV KOMMITTÉ FÖR MIDSOMMARFESTEN DEN 24 JUNI
Styrelsen ansvarar gemensamt med medlemmar.
20. VAL AV KOMMITTÉ FÖR HEMBYGDSFESTEN DEN 21 AUGUSTI
Styrelsen ansvarar gemensamt med medlemmar.
21. VAL AV ANSVARIGA FÖR JULMARKNADEN DEN 17 DECEMBER
Styrelsen ansvarar i samverkan med övriga deltagande föreningar.
22. VAL AV PROGRAMGRUPP FÖR FESTARRANGEMANGEN
Till programgrupp för festarrangemangen valdes Göran Nilsson (sammankallande) och Lennart Lindström.
23. SKÖTSEL/TILLSYN AV VANDRINGSLEDER
För skötsel/tillsyn av vandringsleder utsågs Jan Hallström (sammankallande), Rune Ahlander, Mats Claesson, Jan-Ove Ljungberg, Sven-Olof Elm, Rolf Eskilsson och Leif Lindstam.

24. VAL AV SERVERINGSKOMMITTÉ Till medlemmar i föreningens serveringskommitté valdes Gun-Britt Ruderfors, May Lorentzon, Marianne Eskilsson, Yngve Edvardsson, Barbro Andersson, Stig Danielsson, Vera Josefsson, Gun Bergenholtz, Monica Lennartsson, Inger Dahlberg, Barbro och Sonny Thorman, Lena Eskilsson, Birgitta Eskilsson,
Britt-Marie Ahlander, Ann-Louise Johansson, Eva-Karin Björkbrant och Birgitta Rotviker
25. VAL AV LOKALVÅRDARE
Som lokalvårdare för det kommande verksamhetsåret valdes Eva och Leif Skörd (sammankallande),
Margit Jönsson, Gun Svensson, Birgitta Palmberg, Gunnel Friede, Gun Bergenholtz, samt Barbro och
Sonny Thorman.
26. VAL AV OMBUD TILL HEMBYGDSFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE
Styrelsen utser ombud (5 st) vid Hembygdsförbundets årsmöte i Jönköping den 1 april. Intresseanmälan från medlemmar kan lämnas till styrelsen.
27. VAL AV VALBEREDNING INFÖR ÅRSMÖTET 2018 Per Färggren (sammankallande), och Göran Nilsson omvaldes att utgöra valberedning inför årsmötet 2018. En tredje person att ingå i valberedningen efterfrågades vid årsmötet, dock utan respons. Förslag på tillkommande ledamot kan lämnas till valberedningen.
28. FASTSTÄLLANDE AV AVGIFT FÖR ÅR 2018 Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift för år 2018, vilket innebär att den fortsatt är 75 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familj.
29. TILLKOMMANDE ÄRENDEN OCH FRÅGOR
Hasse Paulsson tog upp egna funderingar om eventuellt behov av förnyelse inom föreningen, och föreslog bl a ett öppet föreningsmöte med diskussion om vår uppgift och framtid. Han pekade på att det eventuellt finns intresse för någon form av studieverksamhet kring samhällets historia, kanske också släktforskning? Utgivning av en nionde bok om Hovslätt skulle kunna passa i detta sammanhang.
Med tanke på att det sannolikt flyttar in ett antal nya Hovslättsbor de närmaste åren ser Hasse Paulsson
ett behov av en folder med information om Hembygdsföreningen och vårt samhälle. Han vill också att vi
tar upp en diskussion med Jönköpings Kommun om möjligheten att skydda ett naturområde i anslutning
till Hembygdsgården, t ex Tabergsån, Lägg till i ordlista och Hassafall.
Eftersom Hofslätts Hembygdsförening fyller 50 år under 2018 menar Hasse Paulsson att det borde uppmärk-sammas och firas på lämpligt sätt, kanske för att dessutom få mer inspiration och engagemang i föreningen.
30. FLUGEBOTORPET – EN INFORMATION OM NULÄGET Efter flyttningen av torpet från dess ursprungliga plats vid Hovslätts Ängar fick byggnaden en tillfällig placering på parkeringsplatsen utanför Hembygdsgården, och i mitten på augusti togs första spadtaget (med grävmaskin) för grundarbetet. Efter gjutning av grunden flyttades byggnaden med hjälp av lyftkran och placerades på rätt plats.
Därefter vidtog det mest akuta arbetet: att åtgärda taket. Takkonstruktionen sågs över och befintliga takpannor byttes ut mot originalpannorna som skänkts till föreningen av förre ägaren. Nya fönster beställdes från ett snickeriföretag och inre arbeten i huset kunde påbörjas, bl a montering av vindskydds-papp, dragning av rör för el, uppsättning av innerväggar, mm. Arbetet fortsätter.

31. PLANERAT PROGRAM FÖR VERKSAMHETEN 2017 I det nummer av foldern ”Hembygden” som bifogats årsmöteshandlingarna framgår det preliminära verksamhetsprogrammet för 2017.
32. ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGARNA AVSLUTAS Mötesordföranden Lennart Lindström avslutade därmed själva årsmötesförhandlingarna.
Därefter vidtog blomsterutdelning till medlemmar som tack för särskilda insatser under året. Hasse Paulsson visade en serie bilder från Hembygdsgården och föreningens olika arrangemang. Årsmötet avslutades med kaffeservering och vinstdragning av kvällens lotterier.
Vid protokollet
Christer Råberg
sekreterare.